آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در آن به هنجارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف فعالیت بشری در حوزه های فردی و اجتماعی پرداخته می شود. در درس حاضر، به این هنجارها به مثابه آیین زندگی پرداخته شده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در

فرم ارسال نظر