آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

قران، مسلمانان را به تدبر و تأمل در وحی الهی فرامی خواند. حاصل این تدبرها و تأملات، رسیدن به تصویری روشن از چیستی هستی، انسان، معرفت، جامعه و غایت نهایی هر یک از این هاست. اندیشه اسلامی، بحثی در باب این مبانی پنج گانه و موضوعات مرتبط با این محورها و استخراج اصول و اهداف مورد نیاز برای چگونه زیستن و چگونه مردن از این محورهاست.در درس اندیشه اسلامی 2، ادامه موضوعاتی که در درس اندیشه اسلامی 1 بدان پرداخته شد، آمده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول

اندیشه اسلامی، بحثی در باب این مبانی پنج گانه و موضوعات مرتبط با این محورها و استخراج اصول و اهداف مورد نیاز برای چگونه زیستن و چگونه مردن از این محورهاست.در درس اندیشه اسلامی 2، ادامه موضوعاتی که در درس اندیشه اسلامی 1 بدان پرداخته شد، آمده است.

فرم ارسال نظر