آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش اول

آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش اول


150 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

نظریه تکامل،

از مانع دین داری تا مشوق دین داری

اهداف درس
  • شناخت ارکان نظریه تکامل انواع داورین
  • آشنایی با نارسایی های علمی نظریه تکامل
  • شناخت شبهات وارده به دین از منظر تکامل
  • شناخت شبهات وارده به اخلاق از منظر تکامل
درباره درس

در قرون اخیر، بحث از تکامل، به یکی از اصلی ترین علل ترویج مادی گرایی و نفی دین داری در میان جوامع بشری تبدیل شده است. این امر بدان سبب رخ داده و می دهد که انسان امروزین به واسطه ی مبحث تکامل، خدا را انکار می کند. به نظر او هرجا که تکامل مطرح می شود آن بحث نمی تواند خدایی باشد. بدین سبب انسان غربی، تکامل انواع و بحث جهش ها را در مقابل نظرات ادیان یعنی بحث ثبات انواع می بینند و آن ها را مقابل یکدیگر قرار می دهند. از چنین منظری، همه موجودات، مخلوق و دارای علتی می باشند ولی آن علت، خدا نیست بلکه تکامل است. تکامل موضوعی علمی و زیست شناسانه است و در وهله ی نخست، جای تعجب است که چگونه از چنین بحثی، برای نفی دین استفاده شود. اما بررسی نظریات علمی و تجربی غربی نشان می دهد که اکثر نظریات بزرگ بوجودآمده در مغرب زمین چنین سرنوشتی پیدا نموده اند. این نظریات دارای دو کارکرد علمی و ضد دینی هستند. وجه علمی و کاربردی آن ها در تقویت فناوری استفاده می شود اما وجه ضددینی آن ها در خدمت تقویت دین زدایی و رواج سکولاریسم در جامعه در می آید. برای فهم این اتفاق، باید تاریخ غرب مورد بازخوانی قرار گیرد. در قرون وسطی، طبقه روحانیون مسیحی قدرت را در اروپا  به دست می گیرند و با قدرت سیاسی، نظریاتی را در علم، سیاست و سایر فعالیت های بشری، به عنوان نظریات دینی مطرح می کنند. یکی از این نظریات، بحث ثبات انواع بود. از این منظر، همه مخلوقات، بدون واسطه توسط خداوند خلق می شوند. این نظریه ای کاملاً غیرعقلانی و غیرتجربی بود که کلیسا آن را با زور به خورد مردم می داد. این در حالی بود که دین اسلام و تمدن اسلامی، نه تنها معتقد به پیش فرض ثبات انواع نبود بلکه اساس بزرگترین و کامل ترین فلسفه اصیل برآمده از قرآن، یعنی فلسفه ملاصدرا، بر حرکت و تکامل همه چیز استوار بود. با ظهو رنسانس و انتقال قدرت به پادشاهان و بعدها مردم، دیگر انسان های غربی مجبور نبودند چنین سخن غیرعقلانی را بپذیرند. بحث از تکامل انواع توسط داروین، در چنین وضعیتی بود که مطرح شد و وجهی ضددینی یافت. مسلمانان نیز بدون توجه به پیشینه ی این بحث، تکامل را مخالف دین داری پنداشتند. این در حالی بود که تکامل در شکل درست آن، تأییدی بر صحت دین اسلام و عمق قرآن است.

این درس تحت عنوان «آفرینش انسان و فرضیه تکامل-بخش اول» در 4 جلسه توسط استاد محمود رضا قاسمی ارائه شده است. هدف اصلی این درس، بررسی شبهات وارد شده به آفرینش انسان و فرضیه تکامل می باشد. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل نظر اندیشمندان غربی و مسلمان در باب انسان های قبل از نوع بشر، ارکان نظریه داروین، سه دیدگاه در باب نسبت تکامل و دین، نظر شهید مطهری در باب سازگاری تکامل با دین، کلمه ی مناسب فارسی برای تکامل، نارسایی های علمی فرضیه تکامل، علم ژنتیک و تکامل، نظرات داوکینز در باب تکامل، افراط در نظریه تکامل، شبهات واردشده از ناحیه فرضیه تکامل به اعتقادات دینی، نسبت جسم و روح، رابطه تکامل و اخلاق، نسبت تکامل با معاد و تسخیر جهان و حیوانات توسط انسان از منظر فرضیه تکامل به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید