آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش دوم

آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش دوم


105 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

تکامل گرایی افراطی،

خودکشی، افسردگی

اهداف درس
  • آشنایی با نگاه اندیشمندان مسلمان به تکامل
  • شناخت ابعاد فلسفی نظریه تکامل
  • آشنایی با تعریف ذهن و نفس انسانی
  • شناخت تناقض های نظریه تکامل گرایان افراطی
درباره درس

در میان علل نظری ترویج مادی گرایی و نفی دین داری در میان جوامع بشری، مقام نخست را می توان به بحث تکامل انواع اختصاص داد. این امر بدان سبب رخ داده و می دهد که انسان امروزین به واسطه ی مبحث تکامل، خدا را انکار می کند. او معتقد است که اگر جایی بحث تکامل مطرح شود، این بحث با مباحث دینی در تعارض و تضاد است. بدین سبب انسان غربی، تکامل انواع و بحث جهش ها را در مقابل نظرات ادیان یعنی بحث ثبات انواع می بینند و آن ها را مقابل یکدیگر قرار می دهند. از این منظر، تکامل جای خدا را می گیرد و دیگر نیازی به وجود خدا نیست. تکامل موضوعی علمی و زیست شناسانه است و در وهله ی نخست، جای تعجب است که چگونه از چنین بحثی، برای نفی دین استفاده شود. بررسی نظریات علمی و تجربی غربی نشان می دهد که نظریات علمی بزرگ در مغرب زمین، دارای دو کارکرد علمی و ضد دینی هستند. وجه ضددینی این نظریات، در خدمت تقویت دین زدایی و رواج سکولاریسم در جامعه در می آید. برای رد ادعای دانشمندانه اما در عین حال ساده اندیشانه ضدیت تکامل و دین، باید تاریخ غرب مورد بازخوانی قرار گیرد. در قرون وسطی، طبقه روحانیون مسیحی قدرت را به دست می گیرند و با قدرت سیاسی، نظریاتی را در علم، سیاست و سایر فعالیت های بشری، به عنوان نظریات دینی مطرح می کنند. یکی از این نظریات، بحث ثبات انواع بود. از این منظر، همه مخلوقات، بدون واسطه توسط خداوند خلق می شوند. این نظریه ای کاملاً غیرعقلانی و غیرتجربی بود که کلیسا آن را با زور به خورد مردم می داد. این در حالی بود که دین اسلام و تمدن اسلامی، نه تنها معتقد به پیش فرض ثبات انواع نبود بلکه اساس بزرگترین و کامل ترین فلسفه اصیل برآمده از قرآن، یعنی فلسفه ملاصدرا، بر حرکت و تکامل همه چیز استوار بود. با ظهو رنسانس و انتقال قدرت به پادشاهان و بعدها مردم، دیگر انسان های غربی مجبور نبودند چنین سخن غیرعقلانی را بپذیرند. بحث از تکامل انواع توسط داروین، در چنین وضعیتی بود که مطرح شد و وجهی ضددینی یافت. مسلمانان نیز بدون توجه به پیشینه ی این بحث در مغرب زمین و بدون تکیه بر داشته های خود در  این زمینه، تکامل را مخالف دین داری پنداشتند. این در حالی بود که تکامل در شکل درست آن، تأییدی بر صحت دین اسلام و عمق قرآن است.

این درس تحت عنوان «آفرینش انسان و فرضیه تکامل-بخش دوم» در 4 جلسه توسط استاد محمود رضا قاسمی ارائه شده است. هدف اصلی این درس، بررسی نسبت آفرینش انسان و فرضیه تکامل می باشد. بدین منظور استاد در جلسه نخست این درس به موضوع نسبت دین اسلام با تکامل در قالب موضوعاتی همچون بحث تکامل در قرآن، نگاه اندیشمندان مسلمان به تکامل، تکامل از منظر مارکسیست ها، مهندس بازرگان و دکتر شریعتی، علامه طباطبایی و استقلالی دانستن خلقت انسان پرداخته است. در جلسه دوم این درس، ابعاد فلسفی نظریه تکامل در قالب نظریه نئوداروینیسم داوکینز و نظریه طراحی هوشمندانه مطرح شده است. در سایر جلسات این درس موضوعات محوری و مباحثی از قبیل مغز، تعریف ذهن و نفس انسانی از منظر علمی، بعد اصلی انسان از منظر قرآن، مراتب نفس در قرآن، نظریه تکامل گرایان افراطی و تناقض های آن ها، تکامل گرایان و هم جنس گرایی، تکامل گرایی و افسردگی و خودکشی مورد بررسی قرار گرفته اند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید