انسان موفق - اعتماد به خدا
جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

چشمانتان را ببندید و خود را میان دو جهان تصور کنید؟! جهانی درونی، که همچون کودکی مستخدم ، منتظر است تا حرفی بزنید تا او در پی عملی کردنش برود و جهانی بیرونی که همچون خمیر بازی، در انتظار شکل گرفتن توسط این کودک مستخدم است. این، رازی بس عجیب و ساده است که سادگی اش سبب می شود بدان توجه نکنیم. آن کودک، همان ناخودآگاه ما و جهان بیرونی، همان جهان پیش رویمان است. در این درس، از چیستی این دو جهان و نحوه عملکرد و تأثیرپذیری آن ها از افکار و سخنان مان، سخنی به میان نیامده است، بلکه صرفاً بر روی شاه کلید ورود به دنیای ناخودآگاه تأکید شده است. اگر مشتاق تغییر آینده تان هستید، حتماً باید از این شاه کلید و نحوه استفاده از آن آگاهی داشته باشید. این شاه کلید، همان تلقین و استفاده از عبارت های تأکیدی است. شما در این درس با آداب استفاده از عبارت های تأکیدی آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس، شما می توانید ورد جادویی زندگی تان را بسازید و با تکرار آن، سرنوشتی دلخواه برای خود رغم بزنید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی انسان موفق و اعتماد به خدا - شاهین فرهنگ در 8 جلسه

شما در این درس با آداب استفاده از عبارت های تأکیدی آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس، شما می توانید ورد جادویی زندگی تان را بسازید و با تکرار آن، سرنوشتی دلخواه برای خود رغم بزنید.

فرم ارسال نظر