مبانی اندیشه اسلامی 1 - اول
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

اگرچه عملگرایی و ضدیت با مبناگرایی بر جهان معاصر حاکم شده است، ولی نمی توان منکر این حقیقت شد که همچون درخت که ریشه هایش در خاک فرو رفته است و استحکام خود را مدیون این ریشه هاست، هر مکتبی، استحکام خود را مدیون مبادی و مبانی خویش است؛ مبادی و مبانی انتزاعی ای که اصول و اهداف آن مکتب، از درون آن ها استخراج می شوند و بدین ترتیب تا عینیت امتداد می یابد..در مکتب اسلام نیز هرگونه اندیشه و نظریه ای، ریشه در جهان بینی اسلامی دارد. درس مبانی اندیشه اسلامی، به دنبال ارئه تصویری روشن از این جهان بینی است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
مبانی اندیشه اسلامی 1 - اول

اگرچه عملگرایی و ضدیت با مبناگرایی بر جهان معاصر حاکم شده است، ولی نمی توان منکر این حقیقت شد که همچون درخت که ریشه هایش در خاک فرو رفته است و استحکام خود را مدیون این ریشه هاست، هر مکتبی، استحکام خود را مدیون مبادی و مبانی خویش است؛

فرم ارسال نظر