مروری بر عملکرد دولت پهلوی
جلسه
اهداف درس
درباره درس

گاهی مابین شعار ها و ادعاهای یک حکومت با واقعیت ،فاصله وجود دارد و این فاصله امری طبیعی است، اما گاهی این فاصله، به شکاف و گسست تبدیل می شود. در چنین مواقعی، وجود فضایی باز و نگاه انتقادی به عملکرد حکومت ها سبب می شود تا دروغ حاکمان برملا شود. درس«مروری بر عملکرد دولت پهلوی»، برملاکننده یک دروغ بزرگ است. این دروغ، ادعای میهن دوستی حکومت پهلوی است. این دروغ، ادعای وجود ارتشی در خدمت منافع ملی کشور است. این دروغ، ادعای وجود سازمان اطلاعاتی است که به دنبال تأمین امنیت فردی و اجتماعی شهروندان است. این ادعاها، دروغ بودند، زیرا حکومت پهلوی، حکومتی وابسته و ارتش و ساواک، ارتشی در خدمت رژیم و نه مردم بودند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
مروری بر عملکرد دولت پهلوی

گاهی مابین شعار ها و ادعاهای یک حکومت با واقعیت ،فاصله وجود دارد و این فاصله امری طبیعی است، اما گاهی این فاصله، به شکاف و گسست تبدیل می شود. در چنین مواقعی، وجود فضایی باز و نگاه انتقادی به عملکرد حکومت ها سبب می شود تا دروغ حاکمان برملا شود. درس«مروری ب

فرم ارسال نظر