نظام سیاسی وحکومتی در اسلام
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

حکومت، یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و قرآن به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه هایی ا ست تا به این نیاز اساسی انسان پاسخ گوید. شاید بررسی مفهوم دولت در قرآن یکی از مشکل ترین مفاهیم باشد؛ زیرا مقابل رأی غالب مسلمانان که اسلام را مجموعه ای از دین و دولت می دانند، برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هر گونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند. از این رو نخستین پرسشی که هر پژوهشگر نظام سیاسی با آن مواجه می شود، این است که آیا قرآن نظریه ای درباره نظام سیاسی یا طرح و تصوری از دولت دارد؟ که در این دوره به این سوالات و مواردی مانند مبانی اندیشه‌ای نظام سیاسی اسلام و بررسی حاکمیت اسلامی و حاکمیت فقیه از دیدگاه تاریخ پاسخ داده خواهد شد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر