پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران
جلسه
اهداف درس
درباره درس

در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند. در این نوع نفوذ کشورها واکنشهای مختلفی از خود نشان داده اند و مهمترین هجمه علیه کشورهای اسلامی بوده است. استفاده از انواع بازیهای کامپیوتری، شبکه سازی بین جوانان، استفاده ابزاری از زنان و شعارهای رنگارنگ ابزار اصلی نفوذ جدید در بین کشورها بوده است. توسعه اینترنت در ایران، نفود و فریب شخصیتهای سیاسی فرهنگی و خروج برخی سرمایه‌های ملی، تنها بخشی از دستاوردهای نفوذ نوین امروز به سردمداری آمریکا در ایران بوده است حضور عموم مردم و هوشیاری دلسوزان نظام از عوامل شکست دشمنان در این عرصه بوده است


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند.

فرم ارسال نظر