گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2
جلسه
اهداف درس
  • -
درباره درس

روشنفکر، از طبقه تحصیل کرده در جامعه است که با دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی، اقدام به موضع‌گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می‌کند. در این درس با بحث روشنفکری و تبیین و تحلیل روشنفکری دینی، چیستی جریان و مولفه های آن، جریان های سیاسی کشور، جریان های کلان فرهنگی کشور، تجدد ستیزی، بحث رابطه علم و دین، برداشت های مختلف از دین و پیشرفت در جامعه، علل انحطاط مسلمان‌ها و تمدن اسلامی؛ مدرنیته، آثار و دست‌آوردها، جریان روشن¬فکری در ایران و اهم دغدغه‌ی آنها، نسل های اول، دوم و سوم روشنفکری در ایران و ... آشنا می شوید.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2

روشنفکر، از طبقه تحصیل کرده در جامعه است که با دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی، اقدام به موضع‌گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می‌کند. در این درس با بحث روشنفکری و تبیین و تحلیل روشنفکری دینی، چیستی جریان و مولفه

فرم ارسال نظر